Vedtægter

§ 1. Navn Å & Hav -Sport
Foreningen tegnes af formanden. Daglig medlemskontakt vedr. kontingent til kassereren.

§ 2. Formål.
Foreningens formål er gennem godt kammeratselskab at give medlemmerne yderligere interesse for lystfiskeri. Ved oplysende virksomhed at bibringe medlemmerne yderligere fiskefærdigheder, lystfiskerkultur og at værne om naturen. Foreningens bestyrelse arrangere ture og konkurrencer.

§ 3. Fiskeri.
Medlemmerne skal, altid være i besiddelse af statens fisketegn, samt til enhver tid overholde de gældende fredningstider, mindstemål og de øvrige regler/vedtægter vedrørende fiskeri. Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, der bevidst modarbejder foreningen samt udviser dårlig opførelse ved fiskeri – i konkurrencer – samt i øvrigt. Bestyrelsen har mandat til at træffe særlige bestemmelser angående fiskeri og metoder hvor medlemmerne fisker.

§ 4. Overtrædelse.
Overtrædes foreningens vedtægter, kan bestyrelsen idømme medlemmerne karantæne eller eksklusion. Bestyrelsen afgørelse i. h. t. stk. 1. kan drøftes på ekstraordinært bestyrelsesmøde, efter skriftlig anmodning fra den/de implicerede. Det er medlemmerne forbud ved overbud eller på anden usportslig vis at overtage fiskeri tilhørende andre medlemmer.

§ 5. Medlems/kontingentforhold.
Som nyt medlem kan optages enhver, som andre medlemmer anbefaler. Et nyt medlem må ikke have belastende forhold til foreninger. – Nægtes optagelse, skal det altid meddeles/begrundes. General forsamlingen fastsætter kontingentet for indeværende år. Kontingentet betales inden for generalforsamlingen for næste år. Udmeldelse sker automatisk når kontingentet ikke er betalt rettidigt.

§ 6. Ledelse og regnskab. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Formand vælges i ulige år. Næstformand. Kasserer vælges i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to årig periode. Suppleant for bestyrelsesmedlem. Revisor. Revisor suppleant.

§ 7. Generalforsamlingen.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som selv afgør spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse. Vedtagne vedtægter kan kun ændres ved generalforsamlingen, med de 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers stemmer, som er mødt ved generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i oktober, der indkaldes senest tre uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen i underskrevet stand. Medlemmer over 18 år, med gyldigt medlemskort, har stemmeret ved generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 8 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller 1/3 af stemmeberettigede medlemmer anmoder herom. Dagsorden skal indeholde følgende: Valg af dirigent. Godkendelse af formandens beretning. Kassereren fremlægger revideret regnskab. Indkommende forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisor og revisormedlemmer. Eventuelt.

§ 8. Opløsning af foreningen.
Opløsningen af foreningen kan kun ske med 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers stemmer. Hvis de 2/3 af medlemmerne ikke er mødt op kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed afgør opløsningen.


Note 1.

Der indbetales indmeldelsesgebyr Kr. 60,00. Der indbetales kontingent for et år ad gangen. (generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse) Familie kontingent for et år ad gangen. Familie kontingent gælder for en familie med 2 børn under 16 år.

Note 2.
Hvert år inden generalforsamlingen laver bestyrelsen en kalender med alle aktiviteter for det følgende år.

Note 3.
Kassereren opretter en foreningskonto i et anerkendt pengeinstitut.

Note 4.
På hver tur vælger deltagerne om der skal være præmier, og hvad indskuddet evt. skal være.

Note 5.
Samkørsel deles mellem fører og passager.

Note 6.
Indvejning, hvis turlederen ikke har bestemt konkurrence formen, er det altid den tungeste fisk der præmieres først. I tvivlstilfælde måles fisken eller der foregår lodtrækning. Alle fisk skal være over målet og uden for fredningstid.

Note 7.
Ture der har udgifter til bådleje, hotelophold og fiskekort betales forud ved tilmeldingen efter turlederens bestemmelse. Turlederen bestemmer hvilken fiskeart der præmieres først.

Pokal
Bestyrelsen har valgt at foreningen udsteder en vandrepokal. Bestyrelsen fastlægger ved udarbejdelse af fiskekalender, på hvilken tur der skal være konkurrence om vandrepokalen. Pokalen vindes som ejendom når den er vundet tre gange af den samme person. Når et medlem har vundet vandrepokalen tre gange indkøber foreningen en ny pokal. Hver gang pokalen vindes udstedes der en erindringspokal.

Ændring af vedtægter:
Foreningens vedtægter er ændret den 9. december 2009